Wie kan bij ons terecht? - MPI De Kaproenen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wie kan bij ons terecht?

Onze school wil kinderen opvangen, hen begeleiden in hun leerproces, hun zelfvertrouwen vergroten, zodat ze (weer) graag naar school komen.
Een kind dat op school op bepaalde vlakken de mindere is, voelt zich veelal ongelukkig, eenzaam of minderwaardig. Hij/zij kan ook buiten de school moeilijk contacten leggen en minder geneigd zijn om initiatieven te nemen.
Dit gevoel van onmacht kan er toe leiden dat kinderen vastlopen in het onderwijs en helemaal niets meer leren. In de Kaproenen proberen wij, via een warme, kindvriendelijke opvang, een ideale sfeer te scheppen en de leerspanningen weg te nemen, waardoor de leerling zijn/haar gevoel van eigenwaarde herwint en sterker wordt. Vanuit dat gevoel kan het kind weer vlotter en spontaner omgaan met vriendjes en leeftijdsgenoten en kan ook het leerproces weer op gang komen.
Het is onze hoofdbekommernis om de kinderen het maximum van hun capaciteiten te leren gebruiken rekening houdend met hun specifieke beperkingen.
Het is belangrijk dat de problemen van het kind tijdig onderkend en verholpen worden. Een kind dat buitengewoon onderwijs volgt is een kind zoals alle anderen. Het heeft enkel een bijzondere aanpak nodig, opdat, wat het in aanleg heeft, tot volle bloei zou kunnen komen.


Profiel
Na een doorverwijzing van het CLB kunt u bij ons terecht voor een informeel gesprek en kennismaking met onze school. De directeur bespreekt met u wat onze school voor uw kind kan betekenen. U krijgt een persoonlijke rondleiding zodat u de sfeer van de school kunt opsnuiven.
Wanneer u beslist om voor onze school te kiezen, staat ons team voor u klaar. Bij het intakegesprek kijken we samen wat we voor u en uw kind kunnen doen. We bespreken de sterke en minder sterke kanten, zodat we zijn/haar talenten optimaal benutten en de moeilijkheden kunnen aanpakken. Dit kan gebeuren, samen met de coördinator van de afdeling waar uw kind terecht komt of met de maatschappelijk werker.

Naast de klastitularissen en de coördinatoren begeleiden de logopedisten, de kinesisten, de kinderverzorgster, de maatschappelijk werker of de psycholoog uw zoon of dochter als dat nodig blijkt.
U wordt uitgenodigd op de eerste klassenraad. Samen met het CLB en alle personen die uw zoon of dochter begeleiden bespreken we dan welke weg we zullen volgen.
Als school vinden wij het contact met de ouders heel erg belangrijk. Elke afdeling beschikt over twee coördinatoren die nauw betrokken zijn bij zowel het schools functioneren als het welbevinden van uw kind. Mochten zich thuis of op school problemen voordoen wordt u uitgenodigd. De coördinatoren begeleiden niet alleen de leerlingen, maar helpen u als dat nodig is. U kan met uw vragen en bezorgdheden bij hen terecht. Samen met u zoeken zij naar een gepaste oplossing voor uw probleem.

De coördinatoren volgen nauwgezet de evolutie van uw kind. We vinden het belangrijk om samen een secundaire school op maat te zoeken. We betrachten in de mate van het mogelijke een doorstroming naar het gewoon secundair onderwijs. De meeste van onze leerlingen worden ingeschakeld in het gewone arbeidscircuit.
De coördinatoren ondersteunen de ouders in de zoektocht naar externe hulpverlening. Ze overleggen en contacteren kinderpsychiaters en begeleidings- en opvangdiensten.
De coördinatoren ondersteunen en begeleiden ook de leerkrachten zodat deze hun volledige aandacht kunnen toespitsen op het optimaal begeleiden van uw kind.
Wij werken zowel met de leermethodes van het reguliere onderwijs en de daaraan gekoppelde eindtermen als met ontwikkelingsdoelen.
We stimuleren onze leerlingen om deel te nemen aan buitenschoolse sport- en culturele activiteiten. In samenwerking met Club Brugge kunnen onze leerlingen deelnemen aan een project 'Playing for succes'. Tijdens de speeltijden worden er lessen schaken gegeven en onze leerlingen behalen goede resultaten op interscolaire schaaktornooien.

Via ouder- en beschermcomités, sportcomités en sponsoring proberen we de aangeboden activiteiten zo goedkoop mogelijk of zelfs kosteloos te houden. We hanteren een strikte maximumfactuur. We opteren ervoor dat steeds alle kinderen aan de activiteiten kunnen deelnemen.
Voor alle leuke foto's en weetjes kan u ook terecht op onze facebookpagina.


Welke kinderen kunnen in De Kaproenen terecht ?
Kinderen met een attest type 9.
Kinderen met autismespectrumstoornissen, klik op deze link voor meer informatie
Kinderen met een attest type 3
Klil op deze link voor meer informatie.
Kinderen met een attest basisaanbod (vroeger type 1 en type 8)
Klik op deze link voor meer informatie.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu